avicenna

Company,
spol. s r.o.

herbální přípravky

e-mail: @

Withania somnifera

withania

Charakteristika a účinné látky

Withania somnifera je keř rostoucí v sušších oblastech Indie. K terapeutickým účelům se využívá kořen, který obsahuje alkaloidy somnin, somniferin, withanin, tropin, pseudotropin a anaferin.1,2 Dále obsahuje glykowithanolidy, látky složené ze sitoindosidů VII – X a withaferinu A.3

Mechanismus účinku

Glykowithanolidy působí jako antioxidant tak, že zvyšují antioxidační aktivitu superoxid-dismutázy, katalázy a glutathion-peroxidázy. Tak lze alespoň částečně vysvětlit imunomodulační, adaptogenní, protizánětlivé, nootropní, anxiolytické a antidepresivní účinky.3

Klinické využití

Byla provedena experimentální studie srovnávající anxiolytické a antidepresivní působení glykowithanolidů se standardní léčbou u krys. Izolovaná frakce glykowithanolidů byla krysám podávána perorálně v dávce 20 a 50 mg/kg jednou denně po dobu pěti dnů. U kontrolních skupin byl použit lorazepam (0,5 mg/kg, i.p.) jako anxiolytikum a imipramin (10 mg/kg, i.p.) jako antidepresivum. Obě standardní léčiva byla podána jednorázově 30 min před začátkem testování. Glykowithanolidová frakce působila srovnatelně se standardní léčbou.4

Podle další studie provedené na myších, u kterých byla uměle vyvolána amnézie, má extrakt W.somnifera nootropní účinky.5

Četné studie popisují imunomodulační aktivitu W.somnifera. Byl zkoumán vliv extraktu na produkci cytokinů u myší zdravých a léčených cyklofosfamidem. U zdravých myší zvýšil extrakt W.somnifera hladiny interferonu g (IFN- g) (75,87 pg/ml), interleukinu 2 (IL-2) (14,16 pg/ml) a kolonie stimulujícího faktoru pro granulocyty a makrofágy (GM-CSF) (49,22 pg/ml). U myší léčených cyklofosfamidem byly hladiny cytokinů snížené (IFN- g 30pg/ml, IL-2 4,5 pg/ml; GM-CSF 19,12 pg/ml), po podání extraktu vzrostly (IFN- g 74 pg/ml; IL-2 7,5 pg/ml; GM-CSF 35,47 pg/ml). Extrakt také snižoval produkci tumor nekrosis faktoru a.6

Byl popsán také stimulační účinek W.somnifera na cytotoxické T-lymfocyty (CTL) u myší. Extrakt vykázal signifikantní vzestup produkce CTL jak in vitro, tak in vivo. 7

Extrakt W.somnifera působí také jako adaptogen, byla izolována vodná frakce bez obsahu withanolidů, která vykázala tyto účinky. 8

Dávkování a toxicita

Průměrná dávka je 250 mg extraktu třikrát denně, u konkrétních potíží je však vhodnější dávku individuálně upravit.

Dosud nebyly popsány žádné závažné nežádoucí účinky.

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou

Zdroje

  1. Malhotra S.C.: Pharmacological Investigations of Certain medicinal Plants and Compound Formulations Used in Ayurveda and Siddha. CCRAS, New Delhi, 1996, 39.

  2. Singh N. et al: Withania somnifera – a rejuvunating herbal drug which enhances survival during stress. Int. J. Crude Drug Res., 1982, 20, 29.

  3. Bhattacharya S.K., Satyan K.S., Ghosal S.: Antioxidant activity of glycowithanolides from Withania somnifera. Indian J. Exp. Biol., 1997, 35, 236-239.

  4. Bhattacharya S.K., Bhattacharya A., Sairam K., Ghosal S.: Anxiolytic-antidepressant activity of Withania somnifera glycowithanolides: an experimental study. Phytomedicine, 2000, 7, 463-469.

  5. Dhuley J.N.: Nootropic-like effect of ashwagandha (Withania somnifera L.) in mice. Phytother. Res., 2001, 15, 524-528.

  6. Davis L., Kuttan G.: Effect of Withania somnifera on cytokine production in normal and cyclophosphamide treated mice. Immunopharmacol. Immunotoxicol., 1999, 21, 695-703.

  7. Davis L., Kuttan G.: Effect of Withania somnifera on CTL activity. J. Exp. Clin. Cancer Res., 2002, 21, 115-118.

  8. Singh B., Saxena A.K., Chandan B.K., Gupta D.K., Bhutani K.K., Anand K.K.: Adaptogenic activity of a novel, withanolide-free aqueous fraction from the roots of Withania somnifera Dun. Phytother. Res., 2001, 15, 311-318.

avicenna-avicena-avicennum-avicenum
AVICENNUM®
avicenna avicena avicennum avicenum

Tato složka je obsažena v produktech

Tisk, email

Formát pro [tisk], pro [email].

Hledání

Herbář

TOPlist -

TOPlist

Avicenna - Avicena