Komu [email]: Zpráva:
Váš email:
Komu [jméno]:
Vaše jméno:
  HTML email

Sexuální jízdní řád od jara do zimy

Nemusí to být zrovna učebnice sexuologie, leč každá osvětová příručka postačí k tomu, aby vám připomněla, že člověk je bytostí trvale sexuální - nezná dobu říje.

Radim Uzel

Ano, jsme příslušníky živočišného druhu, který je schopen pohlavního obcování kdykoliv v průběhu celých čtyřiadvaceti hodin denně, v pátek stejně jako ve svátek, od Nového roku do Silvestra, v tropických vedrech podobně jako v arktických mrazech.

Nedávno se pohoršil jeden pražský komunální politik nad opovážlivostí, s níž bylo znesvěceno třiapadesáté výročí Pražského povstání. Dotyčný totiž v tento památný den stál čestnou stráž v místech trojské barikády, zatímco pár set metrů odtud se národ oddával bujarým erotickým radovánkám.

Nic naplat, musíme konstatovat, že lidská sexuální aktivita nectí ani slavných výročí, národ „se miluje" v den výročí upálení Mistra Jana Husa stejně jako v jubilejní dny všech porážek a vítězství, co jich už ve své historii zažil a protrpěl.

A přece existují jakési výkyvy vyjádřené kolísající křivkou sexuální aktivity, v níž se různí badatelé snažili najít zákonitosti a vysvětlení. Cožpak u žen, tam se to všechno pohodlně svede na menstruační cyklus, ale ono se podobné kolísání našlo i u mužů. Také pán tvorstva prodělává své „měsíčky". Věřte tomu nebo ne, ale několik výzkumů se překvapivě shodlo na jeho zvýšené pohlavní chuti právě o úplňku. Tajuplná a téměř mystická funkce měsíčních fází se tak promítá nejen do partnerské sexuality, ale dokonce i v celibátu žijící poustevníci mají za úplňku více erotických snů, nočních erekcí a samovolných polucí. Snad je to jakýsi atavismus zděděný po zvířecích předcích, protože i rovníkové opice prožívají za úplňku své námluvy ve zvýšené míře, snad v důsledku velmi pragmatických okolností - lépe na sebe v noci při páření vidí.

Polibek

Většina vyšších živočichů má dobu páření jednou nebo dvakrát do roka, většinou na jaře nebo na podzim, ti větší sexuální štvanci i v obou těchto obdobích. Také příslušníci primitivních národů pořádají většinou v těchto obdobích různé pohlavní slavnosti, při nichž se právě konají vždy zásnuby a sňatky. Pravda, v mnohých oblastech není to střídání ročních období tak patrné jako u nás, i když už i v našich krajích je někdy počasí v červenci podobné tomu v lednu. Křivky porodnosti by snad někdy napovídaly i naši podobnou jarní a podzimní zvýšenou sexuální aktivitu. Někdo to přičítá spíše sociálním vlivům, jiný zase nadměrnému výskytu slunečních erupcí. Existuje však jeden poměrně bezpečný statistický údaj, který by snad zasluhoval i okřídlenou sexuální pranostiku - je to absolutní převaha prvních styků v prázdninových měsících. Plných 80% deflorací se totiž odehrává právě v červenci a srpnu, rovněž mládenci tu přicházejí v této míře o své panictví, byť anatomické úhony většinou nedoznají. Pro vysvětlení nemusíme chodit daleko. Ve smyslu Šrámkovy apologetiky léta, zbaveni školních povinností a valné většiny oděvních svršků, vrhají se čtyři z pěti mládežníků střemhlav na svůj sexuální debut právě o prázdninách. Kéž jsou alespoň vyzbrojeni účinnou antikoncepcí!

A ještě jedna periodicita zasluhuje pozornosti. Tentokrát se týká stabilních manželských párů středního věku. Tady nastává erotický svátek zpravidla o víkendu. Jízdní řád pracovních povinností a starostí vede k ustálenému míjení a křižování od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích dochází ke kýženému setkávání. Pohlavní styky podle podobného grafikonu mohou zavánět tím, čemu se říká manželská dekadence. Tu však nejen připouští, ale i doporučuje klasik našeho manželského poradenství, můj vzácný přítel a učitel Miroslav Plzák. Budiž mu za to vzdána čest a sláva!

doc. MUDr. Radim Uzel